-Отповикување на одлука за Преобразба

-Повик за вонредно собрание 2017год.

-Повик за упис на удели

-Преобразба од АД во ДОО информација

- Јавен Повик за Годишно Собрание

- Финансиски Извештај за 2016 година